Picture

Picture

Picture

Picture
கனடாவில் கடந்த வாரம் வானத்தில் மேகம் மத்தியில் முகம் ஒன்று தென்பட்டது.இம்முகம் ரோமானியர்களின் மழைத் தெய்வத்தின் உருவத்தை கொண்டு இருந்தது. விரிவு

Picture
கார் நிறுத்துமிடம் ஒன்றில் ஒருவர் காரை நிறுத்தும் அசாத்தியமான காட்சி ஒன்றையே நீங்கள் பார்க்கப் போகின்றீர்கள்.
விரிவு

Picture

Picture

Picture
Leave a Reply.

  Author

  Write something about yourself. No need to be fancy, just an overview.

  Archives

  February 2010

  Categories

  All